www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Co si studenti myslí o současném stavu českého vysokého školství?

Česká  studentská  unie  (ČeSU),  největší  síť  studentských organizací v České republice, zveřejnila závěry z průzkumu mezi 5 724 mladými lidmi, studenty  a  absolventy  středních  a  vysokých  škol.  Průzkum  odhalil,  že  respondenti mají  velké  obavy  z vývoje  českého  vysokého  školství  v následujících  letech  a  velmi citlivě vnímají jeho problémy. Pomoci by mohl projekt Inventura školství.  

Současný  stav  českého  vysokého  školství  hodnotí  respondenti  nejčastěji  známkou  tři  na pětistupňové stupnici jako ve škole (51 %). Čtyřku dala českému vysokému školství čtvrtina respondentů (24 %). Pouze 1 % respondentů hodnotí stav českého vysokého školství jako výborný,  naopak  podle  5%  je  nedostatečný.  Ještě  o  poznání horší  výsledky  byly zaznamenány u otázky týkající se toho, jaký bude vývoj v následujících deseti letech.

„Je alarmující, že téměř čtvrtina respondentů (23 %) očekává, že české školství bude v příštích  deseti  letech  na  propadnutí.    Dalších  40  %  respondentů  udělilo  známku čtyři. Pouze 12 % věří,  že české vysoké školství se bude  vyvíjet na  známku  jedna nebo dva,“ řekl k průzkumu Jiří Kohout, mluvčí České studentské unie.

Tato  negativní  očekávání  souvisí  s tím,  jaké  problémy  ve  vysokém  školství  respondenti vnímají.  Nejsilněji  je  akcentován  nedostatek  financí  (64  %)  a  nekompetence politiků  na ministerstvu školství (58 %). Velký problém však respondenti spatřují také v kvalitě vysokého školství (56 %) a míře klientelismu na nich (55 %). Zhruba třetina respondentů vidí problém i v chybějící reformě (33 %) a neexistující koncepci směřování vysokého školství (32 %).

„Vzhledem  k tomu,  že  průzkum  byl  realizován  v době,  kdy  vrcholily  protesty  proti ministrovi  Dobešovi,  mě  příliš  nepřekvapuje  silně  akcentovaná  nekompetentnost ministerstva.  Za  velmi  znepokojivé  však  pokládám  vysoké  procento  těch,  kteří  vidí problém  v klientelismu  na  školách.  Zajímavé  je  i  poměrně  vysoké  procento respondentů zdůrazňujících problematiku neexistující koncepce školství.“ dodává Jiří Kohout.

Studenti vysokých škol školné spíše odmítají, u absolventů VŠ je to vyrovnané

V oblasti  školného  byly  zaznamenány  statisticky  významné  rozdíly  mezi  studenty  a absolventy vysokých škol. Zatímco mezi studenty VŠ by zavedení školného podpořila třetina respondentů, mezi absolventy by to byla téměř polovina.

Mluvčí České studentské unie Jiří Kohout k tomu uvedl:  „Větší ochota absolventů platit  školné  pravděpodobně  souvisí  s tím,  že  řada  z nich  má  již  možnost  vidět,  že vysokoškolské  vzdělání  i  přes  všechny  problémy  umožňuje  získat  výrazně  vyšší platové ohodnocení a přijde jim proto správné, aby se na jeho financování studující nějakou formou podíleli. U vysokoškoláků máme zkušenost, že i řada těch, kteří by v zásadě byli školné ochotní platit, je za současné situace proti. Důvod je například ten, že mnohdy nejsou přesvědčeni o efektivním využívání finančních prostředků ze strany veřejných institucí a  univerzit. Korupční kauzy jsou posledním hřebíčkem do pomyslné  rakve.  V názorech  na  školné  se  také  projevují  rozdíly  mezi  jednotlivými obory.  Například  víme,  že  studenti  ekonomických  oborů  jsou  pro  podstatně častěji než studenti oborů zaměřených na humanitní či pedagogické vědy.“

Výsledky průzkumů jako podklad pro projekt Inventura školství

Výsledky  prezentovaného  průzkumu  mezi  studenty  a  absolventy  vysokých  škol  je  možné srovnat  s výsledky  z   obdobného  průzkumu  mezi  vedoucími  představiteli  studentských organizací  z  listopadu  2011.  Ukazuje  se,  že  zatímco  u  otázek  týkajících  se  problémů vysokého školství a hodnocení jeho dalšího směřování jsou výsledky obou skupin prakticky totožné,  v otázce  školného  jsou  představitelé  studentských  organizací  pro  jeho  zavedení mnohem  častěji  (60  %).  Průzkum  mezi  studentskými  členy  akademických  senátů  z únoru 2012 poté ukázal u této otázky velmi vyrovnané výsledky (48 % pro, 49 % proti).

„Tyto unikátní průzkumy jsme provedli proto, aby bylo možné srovnat, jak na české vysoké školství nahlížejí různé skupiny studentů. Získané výsledky nám jen potvrzují, že problémy českého školství vidí mladí lidé stejně. Proto jsme se rozhodli nečekat a konat.  Dnešním  dnem  startujeme  projekt  Inventura  školství,  jehož  cílem  bude  ve spolupráci s odborníky na školství a z firemní praxe zlepšit současný stav,“ uvedl Jiří Kohout.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>