www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Ekonomie a právo

Ekonomie je oborem zahrnujícím široké spektrum pracovních pozic. Proto můžete v rámci studia ekonomie volit z řady podoborů – například finančnictví, daňového poradenství, managementu, podnikového hospodářství nebo ekonomické statistiky. Ekonomie navíc hraničí i s dalšími studijními obory, například mezinárodními vztahy. Je současně dobrou průpravu pro práci ve státní sféře, třeba i v politice.

Ekonomie

je obor, který pracuje s čísly, a proto je vhodný pro ty z vás, kteří mají dobré logické myšlení. Výhodou je také smysl pro systematičnost. V některých oblastech uplatnění se hodí také komunikativnost a schopnost spolupráce v kolektivu. Studium ekonomie raději zavrhněte, pokud máte velké problémy s matematikou. Počítání by vám totiž nemělo dělat problémy, jelikož bude nedílnou součástí vašeho studia. Připravte se navíc na nutnost zvládnou alespoň v základech statistiku. V neposlední řadě byste si měli rozumět s počítačem, při práci ekonoma se bez něj neobejdete.

Znalost cizích jazyků některé posty, například v bance či v účtárně, nevyžadují. Nicméně přemýšlíte-li o kariéře a postupu na vedoucí posty, měli byste ovládat alespoň angličtinu. Vzhledem k významnosti obchodu s Německem jistě nebude k zahození ani němčina.

S ekonomickým vzděláním můžete hledat zaměstnání ve státním i soukromém sektoru, navíc se hodí i pro ty, kteří chtějí sami začít podnikat. Uplatnění je zkrátka velmi široké a liší se tak i platy. Ve státní sféře jsou nižší, avšak na vedoucích postech jsou nadprůměrné.

Odbornou praxi můžete získávat již během studia ekonomie. Uplatnit se můžete po zvládnutí účetnictví nebo jako poradci ve finančnictví nebo pojišťovnictví.

Právo

Právnické fakulty patří na univerzitách tradičně k nejprestižnějším a o studium práva je velký zájem. I proto, že jsou právníci, advokáti, notáři či soudci spojováni s vysokými platy. Na druhou stranu, realita je taková, že ne každý absolvent práv získá nadprůměrně placené místo v zavedené právní kanceláři. Konkurence je velká a možnost uplatnění přímo v oboru omezená. Nicméně, studium práva je dobrou průpravou  i pro řadu jiných zaměstnání, ať v soukromém, nebo státním sektoru.

Jaké byste měli mít předpoklady, pokud chcete studovat právo? Především byste měli být všestranní a měli byste mít výbornou paměť. Budete totiž muset nastudovat řadu obsáhlých knih. Počítejte přitom s tím, že nepůjde o snadnou a zábavnou četbu, právnická hantýrka by se dala studovat sama o sobě. Chybět by vám neměla schopnost logického uvažování, protože zákonné předpisy musíte propojit s praxí. Na právech přímým způsobem nenavážete na žádný středoškolský předmět, avšak jde o společenskovědný obor, a tak se příliš nehodí pro technicky zaměřené studenty. Počítejte s tím, že studium práva je často koncipováno tak, že během semestru máte volnější program, zato ve zkouškovém období vás čekají hodiny a hodiny strávené nad knihami.

Každý absolvent právnické fakulty by měl ovládat alespoň jeden cizí jazyk, přičemž neznalost angličtiny by byla velkou nevýhodou. Z cizího jazyka budete navíc skládat v rámci studia zkoušku.

Ekonomie a právo

Univerzita Fakulta Webové stránky
Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta www.pef.czu.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta www.ef.jcu.cz
Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta www.econ.muni.cz
Právnická fakulta www.law.muni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta www.pef.mendelu.cz
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií www.frrms.mendelu.cz
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné www.opf.slu.cz
Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta www.ef.tul.cz
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatíky a managementu www.uhk.cz/fim
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická www.fse.ujep.cz
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd www.fsv.cuni.cz
Právnická fakulta www.prf.cuni.cz
Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu www.vojenskaskola.cz
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní www.upce.cz/fes
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky web.fame.utb.cz
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta www.ekf.vsb.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta nf.vse.cz
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci www.fm.vse.cz
Fakulta financí a účetnictví f1.vse.cz
Fakulta mezinárodních vztahů fmv.vse.cz
Fakulta podnikohospodářská fph.vse.cz
Fakulta informatiky a statistiky www.fis.vse.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava obor Finance a řízení www.vspj.cz
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Studijní program: Ekonomika a management www.vstecb.cz
Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská www.fbm.vutbr.cz
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická www.fek.zcu.cz
Fakulta právnická www.fpr.zcu.cz
Univerzita palackého v Olomouci Právnická fakulta www.upol.cz/fakulty/pf
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu www.fm.uniba.sk
Fakulta sociálnych a ekonomických vied www.fses.uniba.sk
Právnická fakulta www.flaw.uniba.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta of.euba.sk
Národohospodárska fakulta nhf.euba.sk
Fakulta hospodárskej informatiky www.fhi.sk/sk
Fakulta podnikového manažmentu fpm.euba.sk
Fakulta medzinárodných vzťahov fmv.euba.sk
Podnikovohospodárska fakulta www.euke.sk
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta www.ekf.tuke.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu www.fem.uniag.sk
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu www.unipo.sk/fakulta-manazmentu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov www.fsev.tnuni.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta www.upjs.sk/pravnicka-fakulta
Univerzita J. Selyeho Komárno Ekonomická fakulta www.selyeuni.sk/ef
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta www.ef.umb.sk
Právnická fakulta www.prf.umb.sk
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta juridica.truni.sk
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>