www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Humanitní obory a umění

Mezi humanitní spadá velké množství oborů, především filologie, tedy dějiny a literatura nejrůznějších jazyků od těch běžných jako je angličtina až třeba po japonštinu, dále filozofie, historie, archeologie, psychologie, sociologie, sociální práce a politika, žurnalistika, novější obory typu environmentalistika, bezpečnostní studia, mezinárodní vztahy, politologie, genderová studia, a také teoretické disciplíny umění jako divadelní, hudební a filmová věda nebo estetika.

Obory humanitního zaměření jsou vhodné pro ty, koho baví jazyky, dějepis, čeština, kdo se rád zamýšlí nad společenskými problémy (sociolgie, filosofie, religionistika, atd.) a kdo si zřejmě příliš nerozumí s přírodními vědami. Studium tohoto typu nepatří k nejnáročnějším, ale od studentů je vyžadováno velké množství seminárních prací a především (jako ostatně na jakémkoliv vysokoškolském oboru) schopnost kriticky přemýšlet. Také je třeba počítat s tím, že se budete věnovat samostatné četbě, která zabere nemálo času.

Přijímací zkoušky se zpravidla skládají z oborového testu a obecných studijních předpokladů. Znamená to, že i pro humanitní obory musíte umět logicky přemýšlet a ovládat alespoň základy matematiky, která hraje v testech studijních předpokladů většinou poměrně velkou roli.

Drtivá většina oborů je nabízena v bakalářském a navazujícím magisterském stupni. Dnešní trend dělit studium na 3+2 roky obnáší spoustu výhod, můžete třeba studovat bakaláře dvouoborově a magistra pouze jednooborově nebo svá studia různými způsoby kombinovat.

Uplatnění se liší obor od oboru. Největší problém budou mít asi absolventi teorií dějin divadla nebo umění, protože s rozšiřováním těchto oborů absolventů rok od roku přibývá, kdežto množství nabízených pracovních pozic zůstává spíše konstantní. Studium jazyků dává možnost realizace v tlumočení nebo překladatelství. Velká část humanitně zaměřených absolventů zkouší své štěstí také v pedagogické oblasti. Nutno ještě dodat, že ne vždy se podaří absolventům humanitního oboru nalézt zaměstnání adekvátní studiu. Na základě vysokoškolského titulu se ale mohou ucházet o pozice v administrativě, v mediích nebo v kultruních organizacích.

Umělecké obory

Někdo umění nechápe, někdo ho zvládá jen z pohodlného sedadla kinosálu, jiní sem tam kouknou na výstavu či zhodnotí, že „je to pěkný“ – těch je většina.  A pak je tu ta skupina lidí, která se rozhodne umění studovat.

Díky moderním technologiím se tradiční obory, jakými jsou například malířství, dějiny umění, muzikologie, herectví a tanec, rozrostly o mnoho dalších odvětví – od  filmové vědy až po počítačovou grafiku. Otevírá se tak cesta širokému spektru zájemců o umění.

Pro jednoduchost rozdělme umělecké obory na ty, které se umění věnují teoreticky a ty, které vám pomáhají umělcem se stát. První případ zahrnuje studijní obory převážně na humanitně zaměřených fakultách, především na těch filozofických. Pro ty, které zajímá historie umění, ať už v konkrétních nebo zcela obecných rovinách, existuje spousta zajímavých oborů jako například filmová věda, muzikologie, uměnovědná studia, estetika, teorie divadla, management v kultuře apod.

Tyto obory bezesporu vyžadují od člověka především zájem a obecný kulturní přehled. Dobrým předpokladem je i kladný vztah k filozofii, psychologii a sociologii. Velkou výhodu při samotném studiu je znalost jazyků (němčiny, angličtiny, francouzštiny).

Nyní se už ale věnujme druhé kategorii, tedy oborům, díky kterým umění sami aktivně tvoříte. Sem můžeme zařadit hlavně studium na múzických akademiích. Pro většinu uchazečů o herectví, činohru, muzikál, zpěv, tanec, ale i režii, kameru a dramaturgii je možná už nyní pozdě, protože přihlášky i samotné přijímací řízení probíhá v několika kolech a mnohem dříve než u běžných VŠ. Stejné je to i u malířství, fotografie, hry na hudební nástroj apod. U přijímacích zkoušek se zpravidla vyžadují ukázky uchazečovy dosavadní tvorby, motivační pohovor, talentové zkoušky a teoretické znalosti z jednotlivých uměleckých odvětví. Od zájemce se rovněž čeká všeobecný kulturní a společenský přehled.

Zvláštní kategorií je design a grafika (grafický design). Studium těchto oborů v nejrůznějších mutacích nabízí celá řada fakult. Design najdete jak na umělečtěji zaměřených školách, tak i na těch technických. Jen tak pro ilustraci, můžete studovat design nábytku, průmyslový design, design oděvu a obuvy, design interiéru atd.

Uplatnění absolventů se u jednotlivých oborů různí. Teoreticky zaměřené obory generují  uměnovědce, kteří se uplatní v kulturních organizacích – muzea, galerie, uměnovědné ústavy apod.  U praktikujících umělců, platí ještě více, než u jiných oborů čtyři zásady úspěchu: talent, píle, průbojnost a štěstí.

Humanitní obory a umění

Univerzita Fakulta Webové stránky
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta www.ff.cuni.cz
Fakulta humanitních studií www.fhs.cuni.cz
Fakulta sociálních věd www.fsv.cuni.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta www.ff.jcu.cz
Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta www.muni.cz/phil
Fakulta sociálních studií www.fss.muni.cz
Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií www.fss.osu.cz
Filozofická fakulta www.osu.cz/ffi
Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta www.fpf.slu.cz
Technická univerzita v Liberci F. přírodovědně-humanitní a pedagogická www.fp.tul.cz
Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta www.uhk.cz/ff
Univerzita J E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta www.ff.ujep.cz
Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta www.ff.upol.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií www.vyuka.fhs.utb.cz
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická www.ff.zcu.cz
Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o. www.ujak.cz
Akademie múzických umění v Praze Divadelní fakulta www.damu.cz
Hudební fakulta www.hamu.cz
Filmová fakulta www.famu.cz
Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cu
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta www.hf.jamu.cz
Divadelní fakulta www.df.jamu.cz
Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta umění www.fu.osu.cz
Technická univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury www.vslib.cz
Univerzita J.E. Purkyně Fakulta umění a designu www.fud.ujep.cz
Univerzita Pardubice Fakulta restaurování www.upce.cz/fr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací www.fmk.utb.cz
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze www.vsup.cz
Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umění www.ffa.vutbr.cz
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) www.lit-akad.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Lesnická a dřevařská fakulta www.ldf.mendelu.cz
Univerzita Komenského v Bratislavě Filozofická fakulta www.fphil.uniba.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Filozofická fakulta www.upjs.sk/filozoficka-fakulta
Prešovská univerzita Filozofická fakulta www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
Fakulta humanitných a prírodných vied www.fhpv.unipo.sk
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov www.fsev.tnuni.sk
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta www.truni.sk/ff
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie www.fmk.ucm.sk
Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Filozofická fakulta www.ff.ukf.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta humanitných vied www.fhv.umb.sk
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov www.fpvmv.umb.sk
Technická univerzita v Košiciach Fakulta umení www.fu.tuke.sk
Akadémia umení v Banskej Bystrici www.aku.sk
Vysoká škola muzických umení v Bratislave www.vsmu.sk
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>