www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Informatika, matematika a elektro

Informatické a matematické obory se vyučují kromě specializovaných fakult (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Fakulta informatiky MU, aj.) i na fakultách ekonomických, elektrotechnických, přírodovědeckých, a dokonce i pedagogických, kde získáte i kompetence pro vzdělávací činnost.

Po absolvování studia se z vás stanou programátoři, projektanti a analytici počítačových systémů, konzultanti, správci sítí, učitelé, analytici ve finančnictví či bankovnictví. Uplatnění je velmi pestré, záleží i na tom, jaký bude mít váš obor specializaci.

Co vás čeká u přijímaček?

Požadavky jednotlivých fakult jsou dost odlišné. Obvykle vás budou školy testovat z matematiky a informatiky. Na MFF UK budete přijímací zkoušky dělat minimálně ze dvou předmětů (fyziky, matematiky nebo informatiky). Jsou ale i výjimky, kde po vás nebudou chtít oborové znalosti, ale prověří vaše studijní předpoklady. Na oborech vypsaných ČVUT či VUT vám budou stačit oborové znalosti v rozsahu gymnaziálních osnov.

Často není problém dostat se na vysokou školu díky dobrému prospěchu bez přijímaček, na prestižnějších fakultách ale budete muset ukázat, co ve vás je, protože tlačenice bude větší. Pamatujte si, na informatických a matematických oborech nejsou přijímačky tím nejtěžším, co vás v případě úspěchu čeká! Znalost angličtiny je pro informatiky nezbytná, jinak se vám budou hodit hlavně předpoklady pro studium oborových předmětů. Při studiu vám pochopitelně nebude stačit základní počítačová gramotnost. Studium exaktních věd není pro každého.

Uplatnění absolventů

Podle statistik patří IT profese mezi nejžádanější a jsou podle toho také náležitě ohodnoceny. Nedostatek programátorů dělá z této profese jedno z nejperspektivnějších povolání. Velká poptávka je i po čerstvých absolventech vysokých škol. Firmy se snaží nadějné programátory nalákat nejen nadstandardními mzdami a výhodami, ale hlavně rychlým profesionálním růstem. Do začínajícího programátora IT firmy v průběhu pár let investují formou školení statisíce korun. IT specialisté jsou na současném trhu úzkoprofilovou profesí a poptávka firem po nich rozhodně neklesá. Souvisí to s významem a váhou informačních technologií v dnešní ekonomice a firemní infrastruktuře. IT odborníky nejvíc potřebují IT společnosti, ale taktéž firmy, které mají na starosti údržbu a rozvoj firemního hardware a software. Rapidní růst trhu způsobuje, že programátoři jsou velice žádaní na trhu práce. Mezi další vysoce poptávané pozice patří nejen vývojáři, ale také konzultanti a analytici.

Elektrotechnika

je vědní a technický obor, který se zabývá výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie, konstrukcí sdělovacích, zabezpečovacích, výpočetních a jiných elektrických zařízení. Podle hodnot proudu a napětí se dělí na elektrotechniku silnoproudou a slaboproudou. K oborům „slaboproudu“ se řadí například elektronika a telekomunikace, k oborům „silnoproudu“ patří elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické přístroje, výkonová elektronika a elektrické pohony. Tyto obory mnohdy nelze zcela striktně oddělit, protože se často prolínají a navazují na sebe.

Elektrotechnické obory mívají vyčleněné specializované fakulty. Absolventi si mohou vybírat ze zaměstnání v oblasti telekomunikací, multimediálních systémů, elektrotechniky a energetiky, radiotechniky, kybernetiky i softwarového inženýrství, mikroprocesorové techniky a dalších oborů.

Pokud chcete jít studovat tyto obory, nebudete mít takový problém dostat se na školu, ale udržet se do dalšího ročníku. Šance na přijetí a úmrtnost studentů na těchto oborech jsou přesně opačné než u humanitních směrů. Na střední škole si hlídejte prospěch z matematiky, fyziky, informatiky, případně podle typu školy i ze základů elektrotechniky, elektroniky, měření apod.

Studium exaktních věd předpokládá i dobré logické myšlení a představivost. Při přijímačkách budete muset prokázat znalosti z matematiky a fyziky, někde i doplňující test z cizího jazyka. Studenti elektrotechnických fakult se rekrutují ze středních průmyslových škol, výjimkou nejsou ani šikovnější maturanti z odborných učilišť.

Informatika, matemtika a elektro

Univerzita Fakulta Webové stránky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická www.fel.cvut.cz
Fakulta informačních technologií www.fit.cvut.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta www.prf.jcu.cz
Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky www.fi.muni.cz
Přírodovědecká fakulta www.sci.muni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta www.pef.mendelu.cz
Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz
Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav www.math.slu.cz
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická www.fp.tul.cz
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových www.fm.tul.cz
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu www.uhk.cz/fim
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta sci.ujep.cz
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta www.mff.cuni.cz
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta www.upol.cz/fakulty/prf
Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky www.upce.cz/fei
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky web.fai.utb.cz
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.fei.vsb.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky fis.vse.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava obor Aplikovaná informatika, počítačové systémy www.vspj.cz
Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií www.fit.vutbr.cz
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií www.feec.vutbr.cz
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd www.fav.zcu.cz
Fakulta elektrotechnická fel.zcu.cz
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky www.fmph.uniba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky www.fei.stuba.sk
Fakulta informatiky a informačních technologií www.fiit.stuba.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky www.fhi.sk
Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky www.fei.tuke.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prirodovedecká fakulta www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky www.fri.uniza.sk
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta mechatroniky fm.tnuni.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied fpv.ucm.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied www.fpv.ukf.sk
Be Sociable, Share!

1 comment to Informatika, matematika a elektro

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>