www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Kecejme do toho

kecejmePoslední prázdninový týden proběhla na Zastoupení Evropské komise v ČR v Praze tisková konference, jejíž náplní bylo oznámení o spuštění projektu Kecejme do toho. Cíl projektu, který je zaměřený na věkovou skupinu od 15 do 26 let, spočívá ve snaze aktivně zapojit tyto mladé lidi do veřejného života a umožnit jim podílet se na tvorbě opatření, která se jich bytostně týkají. Mladí lidé by tedy měli získat možnost zapojit se do diskuse o takových tématech jako jsou státní maturity, školné na vysokých školách nebo legalizace marihuany.

Nutno říci, že po organizační stránce se spuštění projektu opravdu vydařilo. První informace o projektu nás zastihli ještě v zázemí domova, když v rámci ranního vysílání Radiožurnálu  proběhlo krátké ranní interview s organizátory projektu. Na cestu do Prahy jsem se tedy vydávali s prvními kousky informací a velkým očekáváním.

Naše další setkání s projektem a jeho organizátory proběhlo již „face-to-face“. Po krátké prezenci, kdy jsme krom díků za účast obdrželi i obsáhlé desky s propagačními materiály, se naše dvoučlenná delegace z časopisu Študák (www.studak.cz) přesunula do klimatizované a občerstvením bohatě vybavené prezentační místnosti,  kde právě probíhaly poslední zkoušky audiovizuální techniky. Netrvalo dlouho a připravené sedačky se zvolna zaplnily přicházejícími novináři.

Po krátkém úvodním slovu zástupce České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka došlo k napjatě očekávané prezentaci celého projektu. Jako první se slova chopil Jan Husák, který na sebe vzal nelehkou úlohu představení celého projektu a hlavně vysvětlení a odůvodnění jeho cíle a smyslu. O co tedy jde? Jak už jsme zmínili výše, hlavním cílem projektu je zapojit mladé lidi do veřejného života, vtáhnout je do debaty o tématech, která se jich bytostně týkají jako je třeba hranice volebního práva či otázka školného a v neposlední řadě také jakési vyjádření názoru mladé generace.

Tahle poznámka si i v následující debatě s novináři vysloužila více pozornosti, protože – jak uvedl Aleš Sedláček – při návrhu opatření, vyhlášek a zákonů je zcela jasný postoj vlády a dalších úřadů, ale zcela chybí názor samotných mladých lidí, kterých se dané opatření týká. Jedním z klíčových přínosů celého projektu by tedy krom samotné diskuse mělo být i jasné vyprofilování postojů mladých lidí tak, aby pak tyto postoje, názory nebo třeba i obavy, které mohou vyústit v komunikační nedorozumění, mohly být jasně prezentovány. Řečeno jinými slovy, úřady povětšinou nevědí, co si mladí lidé myslí a tak se snadno může stát, že úřady investují značné úsilí (a někdy i finance) do vysvětlující kampaně, která ale říká jen to, co všichni vědí, zatímco skutečné obavy a nejasnosti studentů – třeba ohledně fungování školného – zůstávají opomíjeny a nevyslyšeny, protože z pohledu úřadu jsou tyto problémy jasné. Úkolem projektu by tak mimo jiné mělo být jasné vyjádření postoje mladých lidí k dané problematice a jeho následné zohlednění při tvorbě legislativních aktů.

Jako druhý z organizátorů projektu se slova ujal Jirka Let, který představil webové stránky projektu Kecejme do toho (www.kecejmedotoho.cz) včetně přidružených profilů na facebooku a twitteru. Co tedy na webu můžeme najít? Kromě obligátních informacích o projektu, jeho cílech, kalendáři akcí a kontaktech na koordinátory zde najdeme internetové diskusní fórum, respektive tématicky rozdělená fóra, která tvoří jádro celého projektu. Mladí lidé zde mohou diskutovat o různých tématech, která je zajímají. Takříkajíc na rozjezd zde byla nějaká témata vyhlášena, ale – jak bylo organizátory několikrát zdůrazněno – každý může přijít a navrhnout vlastní téma.

Hlavní rozdíl oproti jiným diskusním fórům, která na internetu občas vznikají spočívá v tom, že jednotlivá témata jsou monitorována a záměrem organizátorů je na základě jednotlivých příspěvků vypracovat zprávy, které by shrnovaly názory mladých lidí, jejich nápady i věci, které je pálí. Tyto zprávy budou následně nejen zveřejněny na webu projektu, ale též předány kompetentním úřadům. Cílem je zohlednit tyto zprávy při sestavování nových návrhů a opatření, jež se týkají mladých lidí.

Jako poslední z trojice organizátorů vystoupila Janina Votavová, která představila první z plánovaných open air setkání, které proběhne 9. září 2010 v Praze. Jako místo konání byl zvolen park Parukářka. Open air setkání by měla sloužit k setkání mladých lidí a navázání osobních kontaktů. Krom představení celého projektu a možnosti probrat aktuální témata řešená v rámci projektu se případní návštěvníci mohou rovněž těšit na bohatý doprovodný program.

Projekt Kecejme do toho vznikl také díky iniciativě Evropské komise a jejímu úsilí zapojit mladé lidi více do veřejného života. Jak uvedl již zmiňovaný Jan Husák, většina zemí v EU na tuto iniciativu zareagovala přípravou různých dotazníků, které jsou následně distribuovány mladým lidem. Naproti tomu čeští organizátoři projektu Kecejme do toho se touto cestou vydat nechtěli a namísto předpřipravených dotazníků, které nikoho nebaví, se rozhodli dát mladým lidem prostor, aby si sami vybrali témata a problémy, které je zajímají. Z evropského hlediska jde tedy o originální přístup, jak mladé lidi zapojit.

Celkově vzato jsme tiskovku opouštěli s velmi pozitivním míněním, že po dlouho době se konečně podařilo zainvestovat zajímavý projekt, který může být užitečný a přinést nějaké reálné výsledky. Jasné vymezení cíle a institucionální vazba na orgány státní správy, které projekt se na vzniku projektu podílejí, nabízí možnost, že výsledky debat nevyzní do ztracena. Různých spontánních akcí a výzev vznikla již celá řada, ale málokdy vedly k nějakému konkrétnímu cíli, často i díky tomu, že je oficielní místa nebraly v potaz (pokud o nich vůbec věděly). Výhodu projektu Kecejme to toho proto vidíme právě ve skutečnosti, že se úřady zavázaly brát výstupy projektu v potaz při přípravě svých materiálů.

Další výhodu je, že projekt není organizován úředníky státní správy, ale týmem mladých lidí,  povětšinou studenty vysokých škol. Odpadají tak možná komunikační nedorozumění způsobená odlišným pohledem na svět a celý projekt je velice vstřícně nastaven vůči své cílové skupině jak z hlediska používaného jazyka, tak i komunikačních nástrojů, které využívá.

V průběhu několika prvních dnů po spuštění projektu, kdy také vznikala tato reportáž, se na webu kecejmedotoho.cz rozproudila poměrně bohatá a živá diskuse, která snad časem přinese i nějaké konkrétní výsledky.

Z. S.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>