www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Přírodní vědy

Přírodovědecké fakulty obvykle zahrnují velké množství oborů, jedná se např. o matematiku, aplikovanou matematiku, biologii, chemii, biochemii, fyziku, geologii, geografii a někde i informatiku. Studium na těchto fakultách připravuje budoucí odborné a vědecké pracovníky a budoucí učitele především středních škol. Na těchto fakultách se můžete těšit na účast na základním a aplikovaném výzkumu, ve většině případů je nutnou součástí výuky. Výhodou tedy je, že už během studia si budete ověřovat svoje znalosti v praxi a není výjimkou, že účast na těchto projektech je placená.

Přírodovědné obory

jsou opravdu obsáhlé, takže často se nějaký obor může vyčlenit přímo v samostatný útvar. Takovým případem je Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity, která se specalizuje na Matematiku, Fyziku a Informatiku, dále Matematický ústav Slezské univerzity, nebo Vysoká škola chemicko technologická, kde si můžete vybrat jakýkoli obor týkající se chemie. Samostatným ústavem je také nově vzniklý Recetox, který je akreditován pod Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Realizuje výzkum, vývoj , výuku a expertní činnost v oblasti zněčištění prostředí toxickými látkami. V současné době se jedná o velice aktuální obory, na bakalářském stupni se zde studuje Chemie životního prostředí, Matematická biologie a Ekotoxikologie.

Chemie

je zajímavým vědním oborem, který má na rozdíl od některých jiných přírodních věd široké praktické uplatnění. Studovat můžete analytickou chemii, anorganickou chemii, organickou chemii či biochemii, lze se zaměřit i na životní prostředí a ekotoxikologii. Jako vystudovaní chemici však můžete získat práci třeba i ve farmacii.

Pokud přemýšlíte o vysokoškolském studiu chemie, rozhodně by vás měl tento obor bavit už na střední škole. Výhodou vysokoškolského studia je možnost zaměřit se na jednotlivé podobory, které se vzájemně odlišují, jak podstatou, tak možností uplatnění. Středoškolská chemie totiž zahrnuje řadu různých chemických odvětví, které však musíte studovat dohromady. Kromě znalosti chemie počítejte také s nutností zvládat obstojně matematiku a fyziku, při studiu se jim totiž nevyhnete. Měli byste mít proto dobré logické a abstraktní myšlení. Výhodou bude také manuální zručnost, jelikož práce v laboratoři je pro chemii nezbytná. Neměla by vám chybět ani trpělivost, protože laboratorní výzkum je často zdlouhavý a výsledku předchází mnoho hodin strávených pokusy. Postrádat byste neměli ani smysl pro systematičnost.

Na co si dát pozor

V případě, že půjdete studovat tento typ škol, je nutné, abyste měli o obory zájem a měli by vás bavit již na střední škole. Výsledný titul rozhodně není zadarmo a protože součástí výuky jsou i četná laboratorní cvičení, zabere také docela dost času. Díky malé „tlačenici“ zde tedy platí, že není tak těžké složit přijímací zkoušky, ale náročnost studia je skutečně vysoká. Mezi předpoklady rozhodně patří logické a abstraktní myšlení a smysl pro systematičnost. Znalost cizích jazyků pro vás bude výhodou během studia, kdy budete moci číst cizojazyčné učebnice, ale i v praxi. Nabídka studia a práce v zahraničí je u těchto oborů vysoká.

Přírodní vědy

Univerzita Fakulta Webové stránky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská www.fjfi.cvut.cz
Fakulta biomedicínského inženýrství www.fbmi.cvut.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biologie www.ufb.jcu.cz
Přírodovědecká fakulta www.prf.jcu.cz
Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta www.sci.muni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta www.af.mendelu.cz
Lesnická a dřevařská fakulta www.ldf.mendelu.cz
Zahradnická fakulta www.zf.mendelu.cz
Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz
Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta www.fpf.slu.cz
Matematický ústav www.math.slu.cz
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická www.fp.tul.cz
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta sci.ujep.cz
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta www.natur.cuni.cz
Matematicko-fyzikální fakulta www.mff.cuni.cz
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta www.upol.cz/fakulty/prf
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická www.upce.cz/fcht
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta www.hgf.vsb.cz
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství www.fmmi.vsb.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie www.vscht.cz/fcht
Fakulta potravinářské a biochemické technologie www.vscht.cz/fpbt
Fakulta chemicko-inženýrská www.vscht.cz/fchi
Fakulta technologie ochrany prostředí www.vscht.cz/ftop
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická www.fch.vutbr.cz
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta www.fns.uniba.sk
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky www.fmph.uniba.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied fpv.ucm.sk/fpv
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied www.fpv.ukf.sk
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>