www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Štúdium (informácie v kocke)

Štúdium na vysokej škole prebieha po semestroch, teda po polročných cykloch, ktoré sú ukončené skúškovým obdobím. Pravidlá pre štúdium na každej fakulte stanovuje študijný poriadok danej fakulty alebo vysokej školy. Pravdou je, že tieto pravidlá sa na jednotlivých fakultách čiastočne líšia, ale keďže kreditový systém je u nás povinný v základoch sa zhodujú. No, napr. zápočtový týždeň (posledný týždeň semestra, v ktorom sa píšu zápočty) už z niektorých fakultách vymizol a nahradilo ho ukončenie predmetu skúškou v každom semestri, taktiež dĺžka skúškového obdobia nie je všade rovnaká.

Formy štúdia

Prezenčné štúdiumnajbežnejšia forma štúdia, do školy dochádzate denne

Kombinované štúdiumskôr označované ako „diaľkové“, pretože školu navštevujete len niekoľkokrát za semester, väčšinou cez víkendy. Výučba môže prebieha aj formou konzultácií a samoštúdia.

Medzifakultné štúdium – umožňuje študovať na dvoch fakultách zároveň. Každá fakulta poskytuje jeden z vami zvolených odborov (väčšina takýchto štúdií je totiž dvojodborová). Pri tomto štúdiu je dôležité vedieť, ktorá z dvoch fakúlt je vašou „materskou fakultou“, lebo len na jej študijnom oddelení vybavíte všetky študijné i iné záležitosti, ako napr. zápis do semestra, podanie žiadosti o internát.

Medziuniverzitné štúdium – umožňuje študovať na dvoch univerzitách zároveň.

Skôr ako začne výučba

Identifikačná karta študenta – na väčšine fakúlt obdrží študent po zápise do prvého semestra identifikačnú kartu, ktorou môže preukázať svoju príslušnosť k študentskému stavu. No tým jej využitie zďaleka nekončí. Môže slúžiť i ako elektronická peňaženka pre kopírovanie, ako preukaz do fakultných a univerzitných knižníc, ako stravovacia karta do jedální či vstupná karta do počítačových učební. Na mnohých univerzitách ako identifikačná karta slúži ISIC karta, ktorá počet výhod plynúcich z vlastníctva karty ešte rozširuje.

ISIC Karta Medzinárodný identifikačný preukaz študenta (International Student Identity Card). Táto karta platí po celom svete a je možné na ňu získať veľa zaujímavých zliav. Prehľad o zľavách získate z katalógu, ktorý vychádza raz do roka a dostanete ho so svojim ISICom, v pobočke CKM. Výhodou, ktorú bude asi využívať valná väčšina z vás je Junior Pas ISIC Slovenských železníc, ktorý vám ušetrí 50% na zákazníckom cestovnom.

ZápisProces, ktorý je nutné absolvovať na začiatku každého akademického roka (na niektorých fakultách pred každým semestrom). Zápis do ďalšieho ročníka či semestra štúdia je podmienený buď absolvovaním určitých predmetov alebo počtom kreditov, ktoré musíte získať. V dobe zápisu sa tiež rozhodujete, ktoré predmety budete študovať, a to podľa študijného programu či svojich záujmov (záleží na tom, či ide o povinné, povinne voliteľné alebo voliteľné predmety). Zvyčajne do určitej doby po zápise si môžete vo vybraných predmetoch urobiť zmeny v prípade kolízie v rozvrhu a podobne. Vlastný zápis môže prebiehať elektronicky cez internet či na vybraných počítačoch v škole alebo stále papierovo na študijnom oddelení.

Imatrikulácia – slávnostný akt, pri ktorom je študent prvého ročníka oficiálne uznaný za právoplatného člena akademickej obce príslušnej univerzity a fakulty. Imatrikulácia končí zložením akademického sľubu.

Kreditný systém a Európsky systém prevodu kreditov (ECTS) – tento systém prideľuje každému predmetu číselnú hodnotu, a to na základe jeho obtiažnosti. Jeho výhodou je jeho flexibilita a medzinárodný status, čo vám umožní napríklad študovať časť štúdia na inej fakulte v rámci Slovenska alebo v zahraničí s tým, že po návrate vám materská fakulta uzná kredity absolvované v priebehu tohto štúdia.

Dôležité je si pri začiatku štúdia zistiť, koľko kreditov je treba získať k ukončeniu štúdia a tiež to, aká je optimálna kreditová záťaž pre jednotlivé semestre (resp. koľko si toho zapísať), aby ste si toto nenavyberali príliš veľa alebo naopak, aby ste v treťom alebo piatok ročníku nezistili, že pre ukončenie štúdia nemáte dostatok kreditov.

Študijný poriadok – inými slovami povedané súhrn pravidiel pre štúdium na škole. Odporúčame, aby ste si ho aspoň zbežne prebehli, aby ste vedeli aké máte práva alebo povinnosti, keďže často o nich mnohí študenti a vyučujúci ani netušia.

Výučba

Na väčšine fakúlt sa stretnete s troma typmi predmetov:

Povinným predmetom sa rozumie predmet, ktorého absolvovanie, vrátane predpísaného spôsobu ukončenia, je pre štúdium záväzné.

Povinne voliteľným predmetom sa rozumie predmet, ktorý je súčasťou povinného bloku štúdia. Tu fakulty zvyčajne ponúkajú viac predmetov, z ktorých si študent musí vybrať určitý počet.

Voliteľné predmety sú predmety vypisované na fakultách nad rámec povinných. Študent si nemusí z nich napríklad nemusí zapísať v jednom semestri ani jeden a v druhom to môže dohnať.

Každý predmet musí byť ukončený predpísaným spôsobom, aby za neho mohli byť započítané kredity. Môže byť ukončený skúškou, priebežným hodnotením, ich kombináciou alebo zápočtom. Riadne termíny pre ukončenie predmetov sú zaraďované do skúškového obdobia, prípadne i do posledných dvoch týždňov semestrálnej výučby.

Účasť na vyučovaní na vysokej škole funguje inak než na strednej škole. Účasť na prednáškach je dobrovoľná, no doporučuje sa na ne chodiť. Povinné sú len semináre, ale i tam sa toleruje určitá miera absencie (obyčajne 3 absencie za semester). Do vyučovacieho procesu patria konzultácie študenta s vyučujúcim, v čase ktorý má každý vyučujúci stanovené. Pravdou je študenti ich málo využívajú, hoci tak majú jedinečnú možnosť si ujasniť svoje pochybnosti alebo otázky. Konzultácie sú možnosťou ako získať literatúru k zadaným referátom či rôznym prácam, prípadne informácie o štúdiu, ak je vyučujúci poradcom pre štúdium. Nemožno však od nich očakávať nejakú formu doučovania.

Kto je kto na univerzite

Rektor riaditeľ celej univerzity

Prorektorvedúci pre jednotlivé oblasti a záležitosti univerzity určovaný rektorom

Kvestor – finančný riaditeľ univerzity

Dekanriaditeľ fakulty zodpovedá za chod fakulty

Prodekanvedúci pre určitú oblasť na fakulte menovaný dekanom.

Vedúci katedry – vedúci určitého oddelenia fakulty (katedra má na starosti určité predmetov), ktorý je zodpovedný za výučbu a vyučujúcich predmetov patriacich pod jeho katedru

Sekretárka katedry – zvyčajne milá pani, na ktorú treba byť milý lebo vám často môže poradiť

Doktorand – študent postgraduálneho štúdia vyučujúci na fakulte, starší od vás len o pár rokov

Študijný referent – zvyčajne pani na študijnom oddelení, ktorá sa stará o vaše študijne záležitosti a doklady (zápis, administratívne potvrdenia a pod.)

Študijný poradca – osoba určená preto, aby vám poradila pri zostavení študijného plánu, odpovedala na vaše otázky týkajúce sa štúdia, zvyčajne študijná referentka alebo vyučujúci

Hierarchia titulov

Štúdium na vysokej škole so sebou prináša i nutnosť orientovať sa v spleti titulov, ktoré naši vyučujúci dosiahli. Použitie nesprávneho titulu v nesprávny čas obyčajne nemáva tragické následky, ale svedčí do istej miery o vašej „ignorancii“ učiteľa, čo pre vás nie je zrovna tá najlepšia vizitka, keďže vyučujúci z vás nebude mať určite ten najlepší pocit  Tu je teda zoznam skratiek s vysvetlením, čo znamenajú:

Bc. (bakalár – zvyčajne ak ukončil 3-ročné štúdium odboru a zložil bakalársku skúšku)

Mgr. (magister – väčšina humanitných vied), Ing. (inžinier – ekonomické, technické vedy)

PhDr. (doktor filozofie), MUDr. (doktor medicínie), JUDr. (doktor práv), PaeDr. (doktor pedagógie)

Ph.D. (doktor ako titul za menom)

Doc. (docent)

Prof. (profesor)

Univerzitné inštitúcie

Študijné oddelenia – nachádzajú sa na každej fakulte. Práve oni sa stanú prvým článkom pri riešení vašich študijných záležitostí. Ďalším článkom je sekretariát príslušnej katedry pod ktorú spadá daný predmet alebo prodekan pre študijné záležitosti.

Akademický senát (vysokej školy- tzv. veľký senát alebo fakulty) – samosprávny akademický zastupiteľský orgán, ktorý rozhoduje o najdôležitejších veciach týkajúcich sa vysokej školy/fakulty. Má najmenej jedenásť členov volených akademickou obcou, z toho najmenej jednu tretinu tvoria zástupcovia študentov. Je zložený zo študentov a zamestnancov vysokej školy/fakulty. Členom senátu nemôžu byť rektor, prorektori, dekani ani prodekani. Funkčné obdobie jednotlivých členov akademického senátu verejnej vysokej školy je dvojročné.

V jeho kompetencii je napr. schvaľovať rozpočet vysokej školy/fakulty, študijný poriadok, či voliť rektora/dekana. Študentská časť slúži ako určitá poistka študentov voči tomu, aby napr. študijné predpisy nevyhovovali len pedagógom.

Poradenské centrá na tieto centrá sa môžete obrátiť o radu a pomoc pri riešení všeobecných problémov spojených so štúdiom. Centrá poskytujú psychologické, právne a profesijné poradenstvo.

Fakultná knižnicaje v nej zhromaždená literatúra, ktorú potrebujú študenti k štúdiu svojich odborov. z tohto dôvodu je dobré sa čas od času do nej pozrieť. Jej prednosťou je, že obsahuje len to, čo potrebujete, a tak sa musíte prehrýzť ďaleko menšími kopami kníh k nájdeniu tej potrebnej než vo veľkých knižniciach.

Študentský lekár každá univerzita zaisťuje pre svojich študentov základnú zdravotnícku starostlivosť na určenej poliklinike. Cezpoľným študentom odporúčame si vopred zistiť adresu, aby ste vedeli, kam v prípade zdravotných problémov zájsť. Keď chcete zmeniť svojho doterajšieho obvodného lekára z mieste bydliska za lekára v mieste svojho štúdia, musíte sa uňho vopred prihlásiť a priniesť mu svoju zdravotnú kartu.

PC študovňaje súčasťou dnes už všetkých univerzít  a väčšiny fakúlt. Jej vybavenie môže byť rôzne – od pár zastaralých strojov bez tlačiarne až po niekoľko miestností s kopou počítačov s napalovačkami, LCD monitormi, DVD mechanikami a ďalším príslušenstvom. Tieto študovne vám zaistia rýchly prístup na internet, ale aj pohodlie pre písanie seminárok a referátov. Určite sa teda vyplatí sa poobzerať ako je na tom „počítačovo“ vaša fakulta či univerzita.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>