www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Technologie, materiálové inženýrství a metalurgie

Studium oborů technologických, materiálového inženýrství a metalurgie není jednoduchou záležitostí. Předpokládá se váš zájem a dostatečné znalosti všech přírodních věd, logické myšlení a trpělivost. Šance na přijetí na tyto obory je rozhodně vyšší než například na humanitní směry, ale o co jednodušší je se na školu dostat, o to těžší je se na škole udržet.

Tak jako již na většině vysokých škol je i zde studium rozděleno do dvou stupňů. V rámci tříletého bakalářského stupně studenti získají teoretické základy z přírodovědných a technických předmětů a na dvouletém magisterském stupni se již specializují dle zaměření studovaného oboru.

V poslední době se nabídka oborů v této oblasti rozšířila, pro případné uchazeče je určitě důležité, že absolventi nemají problém uplatnit se na pracovních trhu.

Chemie a technologie materiálů

Láká vás například studium oboru Chemie a technologie materiálů? Jednou z univerzit, která studium tohoto oboru nabízí je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, respektive Fakulta technologická.Nevíte co od tohoto oboru očekávat? Bližší informace naleznete na jejich webových stránkách www.utb.cz. Absolventi tohoto oboru získají během studia znalosti o vlastnostech polymerů, zpracovatelských procesech a jejich řízení, znalosti z výpočetní techniky a přehled o ekonomických procesech. Uplatnění naleznou v potravinářském průmyslu, ve zkušebnách, kontrolních a nákupních odděleních atd.

Technika a technologie zpracování odpadů

Na České zemědělské univerzitě v Praze (Technické fakultě) na vás čeká studijní obor Technika a technologie zpracování odpadů. Je to jeden z mála studijních oborů, který má ve své náplni oblast strojního a technologického vybavení provozů odpadového hospodářství. Odborné zaměření studentů je směrováno na projekční, konstrukční a provozní činnosti související s výstavbou a obnovou stávajících provozů odpadového hospodářství. Toto zaměření umožňuje absolventům kvalifikovaně rozhodnout o volbě vhodného technologického zařízení, jeho případných konstrukčních úpravách a jeho začlenění do komplexu stavby a zpracovatelské linky, včetně jejího napojení na požadované inženýrské sítě.

Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě pro vás přichystala nově akreditovaný obor Materiály a technologie pro automobilový průmysl. Absolvent získá teoretické poznatky i praktické dovednosti bezprostředně související s automobilovou technikou, a to zejména v oblasti materiálového designu, materiálových a tepelných výpočtů, stavby automobilu a jejich tuningu, technologie výroby automobilových dílu z kovových materiálů, polymerů a kompozitu, technologie montáže automobilu, elektronických systému ve vozidlech, spalovacích motorů a alternativních pohonů. Absolvent získá rovněž poznatky z oblasti řízení výroby automobilu (ekonomiky a managementu, managementu jakosti a logistiky v automobilovém průmyslu).

Absolventi se uplatní na úrovni středního managementu v automobilkách a firmách dodávající díly pro automobily, v autoservisech, autoopravnách a stanicích technické kontroly, ve firmách zabývajících se stavbou, tuningem automobilových speciálů, dobových replik apod., ve výzkumu a vývoji materiálů a technologií pro automobilový průmysl, při výrobě sportovního nářadí, stavbě modelů, sportovních lodí a člunů.

Technologie letecké techniky

Svůj přehled zajímavých oborů zakončím na Fakultě strojní VŠB-TU v Ostravě. Ta nabízí tři zajímavé obory pro příznivce letecké technologie: Technologie provozu letecké techniky, Technologie údržby letecké techniky a Technologie letecké dopravy. Například cílem studia oboru Technologie letecké techniky je vedle získání vysokoškolského diplomu poskytnout studentům v rámci studia Základní výcvik pro licenci AML opravňující k práci na letecké technice v rámci údržby. Absolvent je po nezbytném zapracování u organizace vykonávající údržbu letadel v obchodní letecké dopravě připravován k výkonu profese Osvědčující personál údržby letadel.

Technologie a materiály

Univerzita Fakulta Webové stránky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství www.fbmi.cvut.cz
Fakulta dopravní www.fd.cvut.cz
Fakulta strojní www.fs.cvut.cz
Fakulta stavební www.fsv.cvut.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta www.tf.czu.cz
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní www.fs.tul.cz
Fakulta textilní www.ft.tul.cz
Univerzita obrany v Brně Fakulta vojenských technologií www.vojenskaskola.cz
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická www.upce.cz/fcht
Dopravní fakulta Jana Pernera www.upce.cz/dfjp
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inžernýrství www.fmmi.vsb.cz
Hornicko-geologická fakulta www.hgf.vsb.cz
Fakulta elektrotechniky a informatiky www.fei.vsb.cz
Fakulta strojní www.fs.vsb.cz
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství www.fme.vutbr.cz
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií www.feec.vutbr.cz
Fakulta stavební www.fce.vutbr.cz
Vysoká škola chemicko technologická Fakulta technologie a ochrany prostředí www.vscht.cz
Fakulta chemické technologie www.vscht.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická web.ft.utb.cz
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní www.fst.zcu.cz
Slovenská Technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta www.sjf.stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie www.fchpt.stuba.sk
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave www.mtf.stuba.sk
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky www.tuzvo.sk
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií www.fberg.tuke.sk
Hutnícka fakulta web.tuke.sk/hf
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove web.tuke.sk/fvtpo
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>