www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Vzdělávací projekt v plném proudu

Jeden z nejrozsáhlejších vzdělávacích projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu na VUT v Brně běží v plném proudu. Jedná se o Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií, který zabezpečuje Ústav automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Primárním cílem projektu je zdokonalení znalostí zaměstnanců a studentů doktorských studijních programů v oblasti řízení výzkumu, autorského práva a specifických odborných otázek tak, aby tito současní a případně potenciální budoucí pracovníci vědy a výzkumu byli schopni efektivně budovat výzkumné týmy a vést výzkumnou činnost v oblasti řídicích a senzorických systémů. O semináře pořádané centrem je značný zájem. „V roce 2010 jsme uspořádali celkem 25 seminářů a kurzů, kterých se zúčastnilo 520 zájemců z řad vědců z vysokých škol a dalších institucí výzkumu a vývoje. O zájmu o semináře svědčí i fakt, že jsou navštěvovány účastníky nejen z brněnských vysokých škol, ale i z ostatních zejména technických univerzit ze Zlína, Ostravy, Pardubic a Liberce,“ dodává hlavní koordinátor a řešitel projektu doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Projekt sleduje tři hlavní cíle:

1. Posílení znalostí pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení a organizace výzkumu a vývoje, včetně příslušné legislativy tak, aby byli schopni efektivně vytvářet výzkumné týmy a vést jejich činnost.

2. Upevnění specifických znalostí pracovníků výzkumu a vývoje a to jak v oblasti teoretických disciplin, tak i aktuálního stavu oboru a progresivních oblastí výzkumu.

3. Seznámení stávajících a potenciálních pracovníků výzkumu a vývoje v akademické sféře s postupy řízení výzkumu a vývoje v komerčních průmyslových organizacích tak, aby bylo možné efektivně navazovat spolupráci při řešení výzkumných projektů spolu s aplikační sférou.

Činnost centra byla zahájena 1. ledna 2010, přičemž centrum bude postupně nabízet řadu seminářů a kurzů z oblasti teoretických věd (matematika, fyzika, teorie řízení, měření fyzikálních veličin), aplikačních dovedností (pokročilé metody návrhu embedded systémů, programování DSP, systémy měření) i manažerských znalostí (řízení projektů, autorské právo, finanční řízení a účetnictví). Tyto semináře a kurzy jsou primárně určeny pro pracovníky výzkumu a vývoje z vysokých škol a ostatních institucí výzkumu a vývoje, studenty doktorských studijních programů a talentované studenty magisterských studijních programů, jejichž odborná činnost je zaměřena zejména na teorii a aplikaci systémů automatického řízení, metod měření fyzikálních veličin a měřicích systémů. Vzdělávání bude organizováno formou 1 – 3 denních intenzivních kurzů a seminářů zaměřených na specializovaná témata. „Vybrat jeden seminář a označit ho za nejzdařilejší je velmi těžké. Průběžně provádíme hodnocení kvality na základě odezvy od účastníků seminářů, přičemž všechny realizované semináře měly mimořádně velký úspěch. Z hlediska zájmu účastníků byly patrně nejúspěšnější semináře „Vybrané partie z teorie automatického řízení lineárních systémů (lektor prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c.)“ a „Odhad stavu stochastických systémů (lektor prof. Ing. Miroslav Šimandl,CSc.). V obou případech byla náplní semináře vysoce specializovaná tématika na pomezí matematiky a řídicí techniky, přičemž lektoři jsou předními odborníky v dané problematice,“ dodává Václavek.

Projekt pokračuje svou činností i v roce 2011, ve kterém centrum připravuje řadu seminářů a kurzů z oblasti řídicí techniky, systémů měření, matematiky, fyziky ale i projektového řízení, financí a ekologie. „Rovněž plánujeme uspořádání dvou workshopů, na kterých si vědci budou moci vyměnit informace o zajímavých problémech řešených v rámci výzkumných projektů na jednotlivých pracovištích,“ upřesňuje plány řešitelského týmu doc. Václavek.

O projekty je velký zájem i mezi mladými vědci. Více než polovina účastníků seminářů a kurzů je tvořena studenty doktorského studia a talentovanými studenty magisterského a bakalářského studia. Motivace této části cílové skupiny projektu je zřejmá – snaha o posílení odborných znalostí, které umožní zapojení mladých vědců v atraktivních projektech OP VaVpI, jakým je například Středoevropský technologický institut. „Zúčastnil jsem se několika seminářů a mohu zodpovědně říci, že jsem byl velmi mile překvapen. V současné nabídce seminářů a kurzů je velmi těžké vybrat ten, který Vám opravdu něco přinese a ty které jsem navštívil v rámci Centra pro rozvoj na elektrofakultě patří k těm nejzdařilejším,“ dodává jeden z pravidelných účastníků kurzů. Proč je vhodné se hlásit a účastnit na tyto semináře dokládá odpověď doc. Václavka: „V rámci seminářů a kurzů pořádaných centrem mohou pracovníci výzkumu a vývoje získat znalosti v široké oblasti pokrývající jak témata ryze odborná, tak i oblast řízení projektů a základů týmové práce. Veškeré akce centra jsou připravovány profesionálně, přičemž základem je vždy pečlivá volba tématu semináře a jeho lektora. Pozornost je věnována především pokročilým tématům, u kterých je často obtížné jejich zvládnutí prostým samostudiem. Lektory seminářů jsou vždy špičkoví odborníci na danou problematiku ať už z akademické sféry, často však i z praxe. Na základě návštěvnosti našich akcí se zdá, že i když míříme spíše k náročnější problematice, zatím co populární témata necháváme zatím stranou, je tato strategie pro cílovou skupinu projektu přínosná.“

Projekt Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií CZ.1.07/2.3.00/09.0031 je řešen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Řešení projektu probíhá na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky ve spolupráci s řadou externích lektorů. Řešení projektu bude probíhat až do konce roku 2013 na základě financování z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. I po tomto datu bude činnost centra pokračovat, přičemž konkrétní struktura centra a model jeho financování je teprve připravován.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>