www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Zemědělství a životní prostředí

Studium na zemědělských školách a fakultách zahrnuje velmi pestrou škálu oborů. Ve srovnání s jinými obory nebývá problémem se na „zemědělky“ dostat. Oblast zemědělství zahrnuje i takové obory jako zootechnika, fytotechnika, rostlinolékařství, technologie strojů či potravin, dřevařství, lesnictví, ekologie, krajinářství i zahradní a krajinnou architekturu.

Obory zaměřené na zemědělství

Zemědělství můžete v ČR studovat jednak na České zemědělské univerzitě v Praze, na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a v neposlední řadě na Zemědělské fakultě při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Požadavky k přijímacím zkouškám jsou obvykle specifikovány podle fakult. Na některé z nich můžete být přijati bez přijímacích zkoušek, jinde budete muset prokázat znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie či jazyka a třeba i studijních předpokladů. A například na zahradní a krajinné architektuře musíte předvést svoji prostorovou představivost a smysl pro kompozici.

Mezi obory, které můžete na zemědělských školách a fakultách studovat nepatří pouze obory se zemědělstvím související, ale studenti si v současné době mohou vybírat z opravdu rozsáhlé nabídky oborů, ke kterým se řadí obory ekonomické a technické.

Studium na zemědělských fakultách probíhá ve třech stupních. Kupříkladu na České zemědělské univerzitě v Praze absolvují studenti v průběhu 1. a 2. ročníku převážně povinné předměty (teoretický základ), ve 3. ročníku si už můžete některé předměty zvolit podle svého zájmu. Ke studiu vysněné specializace většinou dospějete až na magisterském stupni, který navazuje na bakalářský. Kdo však má zájem o profesně orientované studijní programy, může na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů při ČZU v Praze studovat Fytotechniku, Zahradnictví a Zootechniku.

Pokud patříte mezi technicky orientované studenty, mohla by vás zaujmout nabídka studia na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Zájemci zde mohou studovat například obor Zemědělská technika. Absolventi tohoto oboru najdou své uplatnění v zemědělství i v dalších odvětvích – v lesnictví, v servisech a opravnách, útvarech technického rozvoje atd. Velice zajímavým oborem na této fakultě je i Technika a technologie zpracování odpadů. Cílem tohoto oboru je připravit budoucí absolventy pro projekční a provozní činnost technického zařízení zabývajících se zužitkováním odpadů. V ideálním případě by v praxi mělo dojít k vytvoření takových technologií výrobních podniků, aby nedocházelo ke vzniku odpadů a pokud k nim dojde, aby se dále zužitkovaly jako druhotné suroviny, biogenní odpady, zdroje energie. Je-li toto oblast vašeho zájmu, tak už víte, kam s přihláškou.

Na Institutu tropů a subtropů při České zemědělské univerzitě v Praze můžete studovat tříletý bakalářský obor Zemědělství tropů a subtropů. Při studiu se zde dozvíte více o zemědělství, životním prostředí a problematice chudoby tropů a subtropů.

Environmentální obory

Kromě přírodovědně a technicky zaměřených oborů, se uchazeči mohou hlásit i na obory jako je Humanitní environmentalistika na Fakultě sociálních studií v Brně nebo Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií v Praze. Tyto obory se na rozdíl od striktně popisné ekologie snaží zaujmout hodnotící stanoviska. Reagují tedy na kulturní, filosofické, religionistické a antropologické aspekty společnosti, které se vztahují k životnímu prostředí. Přestože jsou tyto obory v českém akademickém prostředí vcelku mladé, zaslouží si určitě pozornost. Integrální charakter nabízené struktury předmětů může studentům poskytnout souvislý obraz ekologické krize a individuální zodpovědnosti k životnímu prostředí.

Jak pestré je spektrum možných oborů, tak si liší i platové ohodnocení. Technici v agronomii,  lesnictví a  zemědělství berou přibližně tolik, kolik je celorepublikový průměr. Lépe placená jsou místa na vedoucích pozicích, např. v rostlinné či živočišné výrobě. Možnosti uplatnění mohou absolventi nalézt v různých ekologických organizacích, odborech životního prostředí, nevládním sektoru apod. Velmi ceněnou je v současné době pozice environmentálního auditora, či ekologického odborníka v průmyslových podnicích a firmách.

Zemědělství a životní prostředí

Univerzita Fakulta Webové stránky
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů www.af.czu.cz
Fakulta životního prostředí www.fzp.czu.cz
Fakulta lesnická a dřevařská www.fle.czu.cz
Institut tropů a subtropů www.its.czu.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod www.frov.jcu.cz
Zemědělská fakulta www.zf.jcu.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta www.af.mendelu.cz
Lesnická a dřevařská fakulta www.ldf.mendelu.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí www.vscht.cz Fakulta technologie ochrany prostředí www.vscht.cz
Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií www.fhs.cuni.cz/kske
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnologií www.fberg.tuke.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov www.fapz.uniag.sk
Fakulta biotechnológie a potravinárstva www.fbp.uniag.sk
Fakulta záhradnictva a krajinného inžinierstva www.fzki.uniag.sk
Technická fakulta www.tf.uniag.sk
Technická univerzita vo Zvolene Lesnická fakulta www.tuzvo.sk
Drevárska fakulta www.tuzvo.sk
Fakulta environmentálnej a výrobnej technicky www.tuzvo.sk
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>